06 - 1520 4687
Menu

Jaap en de Selfkickerkat

 

In het Frysk? jazeker! Mearke Winsum is altijd in het Frysk.

Tekst: www.mearke.nl

'Foar Jaap is der gjin plak mear op it bedriuw fan syn heit en dêrom giet er fuort, yn syn ientsje. No ja ‘ientsje’? Hy krijt de strjittekat mei, dy’t nei in tovertrúk fan in fee ynienen prate kin.

Poes wit yn no-time it fertrouwen fan de kening te winnen. Dat liket moai, earst.
Mar op in bepaald stuit stiet poes syn strjittementaliteit mei leagens en bedroch Jaap tsjin. 

Jaap en de Selfkickerkast is in modern humoristysk mearke dat past yn de tradysje fan de mearkes dy’t Advendo yn gearwurking mei teatermakker Tjerk Kooistra meitsje: humor, ferrassing, kwaliteit en fertier'.

en ja, ik wie Jaap! En we songen wol 11 Michael Jackson ferskes, en we dûnsten en wat hiene wy in wille! 10 kear mei yn totaal san 2200 besikers!

foto's bin makke troch Piet Douma pdf-grafie